Bekendstelling: Die Joubert-Prinsloo-Wolmarans Stigting

Die JPW Stigting se hoofdoelstelling is die herstel van die ouderlingsamp binne die raamwerk van die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel. Hierdie stelsel het sy beslag tydens die Sinode van Dortrecht verkry (1618 tot 1619) en binne die Nederlandse  Hervormde Kerk ontwikkel, wat in die Kaap neerslag gevind het en soos binne die Nederduitsch Hervormde Kerk, die kerk van die Voortrekkers sedert 1852 ontwikkel het.

Hierdie kerk is ongelukkig ook nie meer een nie. Hierdie skeuring sou in alle waarskynlikheid voorkom kon word indien ouderlinge hul verantwoordelikheid behoorlik besef het en betyds ingegryp het. Dit is ook uit sekere kerkordelike gedagtes wat sirkuleer duidelik dat planne beraam word om die amp van ouderling nóg verder af te skaal.

Dit is dan juis binne hierdie konteks wat die JPW Stigting sy rol sien. Die vertrekpunt is dan om die amp sodanig te herstel sodat die ouderling sy verantwoordelike en verpligtinge soos vervat in die bevestigingsformulier soos gepubliseer in die NHKA se Diensboek (1987 uitgawe) na behore kan nakom. Dit is die inisiatief wat ontstaan het uit ouderlinge vir ouderlinge en beoog die volgende:

  • Inligting en navorsing

Om navorsing te doen, oor die redes vir die ampsverval en optredes voor te hou vir die herstel van die amp.

  • Ontwikkeling

Om op ‘n volhoubare wyse ouderlinge van inligting en bystand te voorsien ten einde hulle verantwoordelikhede as ouderlinge te kan nakom.

  • Om ouderlinge en gemeentes by te staan in geskilbeslegting.
  • Om binne die raamwerk van die ouderling se verantwoordelikhede ‘n kollegialiteit tussen ouderlinge binne en buite gemeentes, te bevorder.
  • Om aansluiting by ouderlinge en kerke van ander kerke wat dieselfde kerkordelike tradisie deel, te vind.

Die webblad Die Ouderling is dan een van die mediums wat die JPW-Stigting sal gebruik om die doelstellings te verwesenlik. Die Ouderling beoog om van tyd tot tyd artikels oor die amp, kerkregering en kerkgebeure te plaas ten einde ouderlinge met hul belangrike regeertaak by te staan. Gebruik die volgende skakel om by die blad uit te kom: http://www.dieouderling.com.wordpress.

Indien u van elke nuwe artikel wat geplaas word wil weet, volg ons op die skakel bo-aan die blad.

Groete in Christus

Pieter Greyling

Voorsitter

One thought on “Bekendstelling: Die Joubert-Prinsloo-Wolmarans Stigting

Kommentaar is gesluit.